Podlahy Olomouc » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední změny: 01. 08. 2023

Obchodní firma: PODLAHY POKER s.r.o.

Sídlo: Olomouc - Slavonín, Zolova 417/24c, PSČ 77200

IČ: 26847841

Mobil: 775 124 525

e-mail: firma@podlahypoker.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: C 28283

Zastoupen: Jiří Prášilík, Ing. – jednatel

(dále jen jako „Dodavatel“)

1.   Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Dodavatel a na straně druhé je Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednávku materiálu a/nebo prací (dále jen „Dílo“).

Kupující objednáním zboží stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Znění VOP lze měnit či doplňovat pouze písemně ve Smlouvě o dílo.

2.   Práva a povinnosti stran

1.    Dodavatel

1.1.  Dodavatel se zavazuje na základě uzavření Kupní smlouvy (viz kap. 3) zhotovit Dílo ve smluveném rozsahu se zohledněním odůvodněných víceprací či méněprací.

1.2.  Dodavatel je povinen provést zhotovení Díla ve smluveném místě a termínu. Termín realizace díla může být ovlivněn stavební připraveností ze strany Kupujícího (vlhkost podkladu, teplota, technologická nepřipravenost, …). Po odstranění překážek ze strany Kupujícího provede Dodavatel realizaci díla v náhradním termínu dle kapacitních možností Dodavatele.

1.3.  Dodavatel má právo odmítnout objednávku a odstoupit od realizace Díla. V takovém případě neprodleně informuje Kupujícího za účelem dohody na dalším postupu.

2.    Kupující

2.1.  Kupující je povinen při objednávce uvést správné kontaktní a fakturační údaje, přesné místo výkonu díla a kontaktní osoby.

2.2.  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a služby a zaplatit kupní cenu dle cenové nabídky se zohledněním opodstatněných víceprací či méněprací.

2.3.  Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti se stornováním objednávky.

2.4.  Kupující je na své náklady povinen zajistit přístup k místu výkonu díla, přípojku elektrické energie, čistou vodu, WC a zajistit pracoviště s ohledem na obecně platné zásady BOZP.  

2.5.  Kupující je povinen zajistit vhodné podmínky pro realizaci díla – vyklizené prostory v místě realizace, prostor pro uskladnění materiálu, stabilní teplota vzduchu a podkladu min. 18 °C, vzdušná vlhkost v rozmezí 40-60 %.

3.   Objednávka / uzavření kupní smlouvy

Na základě podkladů je vypracována předběžná cenová nabídka s položkovým rozpočtem. Cenová nabídka je sestavena s výhradou na základě skutečností známých v čase vypracování, především volba materiálů zákazníkem, výkresová dokumentace nebo obhlídka a zaměření technikem v místě dodávky prací.

Předběžná cenová nabídka je Kupujícímu doručena přednostně e-mailem, případně osobně na prodejně Dodavatele. Souhlas s předběžnou cenovou nabídkou vyjádří Kupující přednostně e-mailem, případně osobně na prodejně Dodavatele.

Na základě odsouhlasené nabídky je vystavena zálohová faktura ve výši 50 % předpokládané ceny díla, jejímž uhrazením Kupujícím na účet Zhotovitele je uzavřena kupní smlouva. V odůvodněných případech (objednávkové zboží, …) může být požadována jiná výše zálohy až do výše 100 % předpokládané ceny Díla. Složená záloha slouží především k rezervaci zboží.

Uhrazením zálohové faktury Kupující stvrzuje, že byl poučen o pokynech k montáži, užívání a údržbě objednaného zboží.

4.   Cena díla

Cena díla je stanovena po dokončení prací se zohledněním všech prací nutných k dokončení díla. Výsledná cena díla vychází z předběžné cenové nabídky (viz kap.3) a zohledňuje skutečný rozsah prací a materiálů potřebných k řádnému dokončení díla. Výsledná cena se může lišit především z důvodu skutečností, které nebyly v době zpracování ceny nabídky známé (stav zakrytých konstrukcí, změny ze strany Kupujícího v průběhu realizace, upřesnění rozsahu prací nebo řešení technického a estetického charakteru …)

5.   Platba

Platba faktur a zálohových faktur je prováděna přednostně bezhotovostním převodem na účet Dodavatele. Po dohodě může být platba provedena v hotovosti na prodejně proti příjmovému dokladu.

6.   Předání a převzetí díla

V průběhu realizace zakázky dochází k předání jednotlivých částí neprodleně po jejich realizaci (příprava podkladu, montáž krytiny, …). V případě výskytu vad, je Kupující povinen neprodleně informovat Prodávajícího.

Po dokončení Díla je toto jako celek předáno Kupujícímu. Předání díla je ze strany Kupujícího stvrzeno uhrazením konečné faktury, případně předávacím protokolem. Překážkou v předání/převzetí díla nejsou skutečnosti, které nebrání řádnému užívání díla.

Jakost díla se posuzuje dle doporučení normy ČSN 74 4505 a ostatních profesních a materiálových norem v platném znění.

7.   Reklamace a záruka

Záruční doba na dodávku prací je v zákonem stanovené délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu (viz bod 6). Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození a nedodržení pokynů k údržbě a užívání předmětu Díla.   

Kupující je povinen dodržovat pokyny ke správné údržbě a užívání již ode dne montáže výrobků, tj. před předáním díla, a je povinen zajistit ochranu výrobků v průběhu provádění dalších prací v místě Díla.

V případě, že se na Díle objeví v průběhu záruční doby vada, je Kupující povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit dodavateli. Oznámení bude doručeno na e-mailovou adresu firma@podlahypoker.cz spolu s kopií daňového dokladu a fotodokumentací vady.

Na základě oznámení Zhotovitel provede místní šetření zjištěné vady v termínu 30 kalendářních dní, není-li domluveno jinak. Následně Zhotovitel dle domluveného postupu zahájí práce vedoucí k odstranění vady. Kupující je povinen zajistit přístup na místo Díla v běžné pracovní době, tzn. v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00, a zajistit podmínky pro opravu (dodávka energií, vyklizení prostor, …).

Technické parametry díla jsou posuzovány dle platných norem (ČSN 74 4505, …) a technických požadavků výrobců materiálů. Dodavatel neodpovídá za konstrukce a výrobky dodané jinými dodavateli.

8.   Ochrana osobních údajů

Dodavatel neposkytuje osobní údaje třetím stranám. Dodavatel zpracovává pouze údaje potřebné k realizaci Díla, vyhotovení daňových dokladů, dodržení zákonných povinností a pro zajištění ochrany zájmů Dodavatele.

9.   Závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí ve znění a rozsahu, které je uvedeno na webových stránkách Dodavatele v den odeslání cenové nabídky. Přijetím nabídky souhlasí Kupující se zněním těchto VOP.

Ostatní práva a povinnosti stran se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit bez předchozího upozornění.